УСТАВ НА БДАГ

УСТАВ на „БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“

ДРУЖЕСТВОТО е част от юридическото лице Съюз на българските медицински специалисти (СБМС), като последното обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, денталната медицина, фармацията и здравеопазването. СБМС е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1. (1) ДРУЖЕСТВОТО е част от юридическото лице Съюз на българските медицински специалисти (СБМС), като последното обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, денталната медицина, фармацията и здравеопазването. СБМС е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.
(2) В дружеството членуват лекари, работещи в областта на акушерството и гинекологията, или сродни специалности.
(3) В дружеството има обособени специализирани секции и регионални клонове.
(4) Българското дружество по акушерство и гинекология отговаря за задълженията си със своето имущество
(5) Членовете на БНДАГ не отговарят за задълженията на дружеството.
(6) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
(7) Дружеството членува в сродни международни организации или сътрудничи с такива с оглед постигане на своите цели на основата на широки международни контакти.

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на дружеството е „Българско научно дружество по акушерство и гинекология” (БНДАГ).
(2) Наименованието на дружеството може да се изписва и на латиница: „Bulgarian Scientific Society of Obestetrics and Gynecology” (BSSOG).
(3) Наименованието на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на дружеството.

Седалище и адрес на управление
Чл.3. Седалището и адресът на дружеството е:
град София 1431, община „Триадица”, ул. Здраве” № 2, сградата на СБАЛАГ “Майчин дом”, ет.5, стая 502. Тук заседава и работи Секретариатът на Управителния Съвет на Дружеството.

Основни цели на дружеството
Чл. 5. (1). Основни цели на дружеството са:
1. стимулиране на научно-изследователска работа в областта на акушерството и гинекологията;
2. извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на акушер-гинеколозите
3. сътрудничество на дружеството и неговите членове с международни медицински организации и фармацевтични компании – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни.
4. развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;
5. разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и осъвременяване на квалификацията на акушер-гинеколозите;
6. участие в проекти, свързани с опазване здравето на населението, с медицински проучвания и дейности, и осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни български и международни организации;
7. разработване и актуализиране на стандарти и оценка на качество.
8. Подпомагане и стимулиране на младите акушер-гинеколози и специализанти в тяхното развитие
(2) Дружеството определя свободно средствата за постигане на целите си.

Срок
Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността
Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е:
1. осъществяване на продължаващо медицинско обучение на лекари, работещи в областта на акушерството и гинекология, при условия и по ред, определени в нормативни актове;
2. осъществява дейност и съдейства за продължителното професионално развитие на акушер-гинеколозите у нас като спомага за прилагане на придобитите професионални знания и практически умения в ежедневната професионална практика и адекватното остойностявне на придобитата професионална квалификация;
3. осъществяване на дейност с цел повишаване квалификацията на акушер-гинеколозите чрез системата на продължаващото медицинско обучение като съвременна система за обучение и квалификационна оценка на лекарите;
4. осъществяване на дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи и норми в областта на продължаващото медицинско обучение;
5. осъществяване на дейност с цел усвояване на нови научни и практически знания, повишаване качеството на продължаващото медицинско обучение;
6. изготвяне на предложения за въвеждане на стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на продължаващото медицинско обучение;
7. лицензиране на медицинските дейности съвместно с Медицинските Университети.
8. осъществяване на дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Република България, както и пред европейски партньори в сферата на продължаващото медицинско обучение;
9. спомага за постигането на съвременно здравеопазване, отстоява професионалните права на акушер-гинеколозите в рамките на законовата си компетентност, спомага за постигане на благоприятни и съвременни условия на труд и на обучение на лекарите, спомага за провеждане на здравна реформа в интерес на обществото и решаване на проблемите в здравеопазването;
10. работи за утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика на отделните медицински специалности;
11. организира национални и международни научни прояви;
12. организира мултидисциплинарни тематични конференции и симпозиуми и конгреси
13. издава научни списания и информационен бюлетин;
14. осъществява съвместна дейност с различни органи, институции, физически и/или юридически лица, както и с международни организации с оглед постигане целите на дружеството вкл. за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство;
15. осъществява сътрудничество със сродни европейски и международни организации;
16. подпомага ефективната дейност на членовете си, като:
а) осигурява информационно своите членове и поддържа добра координационна мрежа;
б) изготвя и разпространява научни и информационни материали, поддържа контакти със средствата за масова информация;
в) спонсорира членове на дружеството за конференции и конгреси в България и чужбина;

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл. 7. Членуването в дружеството е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, работещи в областта на акушерството и гинекология, неонатология, анестезиология, както и други медицински и немедицински специалисти, които споделят целите на дружеството и средствата за тяхното постигане.

Права и задължения на членовете
Чл. 8. Всеки член на дружеството има право:
1. да участвува в дейността на дружеството и в работата на Общото събрание;
2. да избира и да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на дружеството и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на дружеството;
5. да се ползува от имуществото на дружеството и от резултатите от дейността му;
6. да участва във всички мероприятия и изяви на дружеството;
7. да прави предложения във връзка с дейността на дружеството;
8. да получава разпространяваните от дружеството информационни материали;
9. да получава от дружеството подкрепа и защита на своите творчески и професионални права и интереси в рамките на компетентността на дружеството;
10. да поставя пред органите му на управление проблеми, свързани с дейността на дружеството;
11. да поставя на обсъждане въпроси от общ интерес.

Чл. 9. Всеки член на дружеството е длъжен:
1. да спазва Устава на БНДАГ и да работи за постигане на неговите цели;
2. да работи за издигане на неговия обществен авторитет и престиж;
3. да изпълнява решенията на общото събрание и другите органи на дружеството;
4. да съдейства за постигане целите и задачите на дружеството;
5. да плаща членски внос в размерите и сроковете, определени от общото събрание, както и всички допълнителни парични вноски;
6. да не ползва по какъвто и да е начин дружеството за постигане на цели, противоречащи на устава.
Чл. 10. (1) С решение на Управителния съвет, изявени лица – български и чуждестранни граждани, с особено големи заслуги за развитието на акушерогинекологичната наука или с доказан принос към предмета на дейност на дружеството, могат да бъдат обявени за почетни членове.
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Придобиване и прекратяване на членство
Чл. 12. (1) Членовете на дружеството се одобряват от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до управителния съвет.
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до дружеството, при условие, че желаещият да го напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. при отпадане;
(2) Член на дружеството може да бъде изключен при:
1. системно неизпълнение на задълженията си съгласно Устава;
2. незаплащане на членския си внос без уважителна причина в продължение на 12/дванадесет/ месеца;
3. уронване доброто име на дружеството;
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Дружеството. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на дружеството в едномесечен срок от решението на Управителния съвет.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. Имуществото на дружеството се състои от финансови средства, вещи, правото на собственост и други вещни права, права върху интелектуална собственост, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на дружеството
Чл. 15.
(1) По решение на Общото събрание членовете на дружеството могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на дружеството.
(2) Членовете на дружеството могат да му предоставят парични средства под формата на заем и индивидуално определени движими вещи под наем.
(3) Дружеството, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл. 16. Дружество набира средства за своята дейност от:
1. годишен членски внос;
2. допълнителни целеви вноски;
3. годишен абонамент за списание Акушерство и Гинекология
4. дарения, завещания, спонсорство, договори;
5. научна, изследователска, квалификационна дейност, продъжаващо медицинско обучение;
6. Други източници.

Дейност
Чл. 17.
(1) Дружеството извършва дейност, свързана с основния му предмет, а приходите се използват за постигане на определените в Устава цели. Тя се подчинява на условията и реда, определени със законите.
(2) Изпълнението и контролът върху извършваната дейност се възлага на Управителния съвет на дружеството.
Чл. 18. Средствата на дружеството се изразходват по предназначение, съгласно бюджета и финансовите правила, утвърдени от Общото събрание на дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството
Чл. 19. Органите на дружеството са Общо събрание, Управителен съвет, Контролна комисия и Специализирани секции.

Състав на Общото събрание
Чл. 20. В Общото събрание могат да участвуват всички членове на дружеството. Членовете на дружеството участвуват в Общото събрание лично.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. приема други вътрешни актове;
3. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за приемане и изключване членове на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и неговия Председател;
5. взема решение за откриване и закриване на секции;
6. взема решение за участие в други организации;
7. приема основните насоки и програми за дейността на дружеството;
8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на дружеството;
11. обсъжда и взема решения по всички основни въпроси по дейността на дружеството;
(2) Решенията на органите на дружеството, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на дружеството или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Провеждане на общо събрание
Чл. 22.
(1) Общото събрание се свиква на всеки 3 (три) години, в рамките на поредния Национален конгрес по акушерство и гинекология, а при нужда и извънредно, по решение на Управителния съвет или по предложение на група членове, подкрепени от най-малко 2/3 от членовете на Управителния съвет. Членовете на дружеството биват оповестявани за свикването по пощата, чрез факс и e-mail най-малко две седмици преди датата, като им се съобщава и дневния ред.
(2) Председател, Секретар и Секретариат на Общото Събрание се определят с решение на Управителния Съвет.
(3) За провеждането на Общото Събрание с явно гласуване си избират три Комисии: Мандатна, По предложенията и По Избора.

Свикване на Общото събрание
Чл. 23.
(1) Общото събрание се свиква извънредно от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на две трети от членовете на Управителния съвет.
(2) В срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание Управителния съвет отправя писмена покана за свикване на Общо събрание. (3) Свикването се извършва чрез писмена покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БНДАГ и писмено съобщение до актуалните членове по пощата, чрез факс и e–mail.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание. Общото Събрание да се провежда на І-вия ден след откриването на Националния Конгрес.

Списък на присъстващите
Чл. 24.
(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите регистрирани редовни членове на БНДАГ, участници в дадената научна конференция или конгрес, в рамките на която се провежда Общото Събрание. Членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.
(2) Членове на Общото събрание могат да са единствено регистрираните членове в рамките на дадената научна конференция или конгрес, в която се провежда общото събрание или присъстващите на извънредно общо събрание членове.
Членове на Общото Събрание магат да бъдат единствено регистрираните редовни членове на БНДАГ в рамките на дадената научна конференция или конгрес, в която се провежда Общото Събрание или присъстващите на Извънредно Общо Събрание редовни членове на БНДАГ.

Кворум
Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички регистрирани за съответната конференция или конгрес членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас
Чл. 26. Всички членове имат право на един глас.

Мнозинство
Чл. 27.
(1) Решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите, като всеки член има право на един глас.
(2) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване. За определяне състава в органите на Дружеството, когато е предвидено да се избират от Общото събрание, решенията могат да бъдат вземани и с тайно гласуване по решение на Общото събрание.
(3) За изменение на устава решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите регистрирани редовни членове на БНДАГ.

Решения
Чл. 28.
(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. При наличие на въпроси извън обявения в поканата дневен ред, те да се внасят в секретариата като писмени предложения предварително.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол
Чл. 29.
(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Председател, Заместник-председатели
и Главен секретар, Секретари, Kасиер на Управителния съвет

Чл. 30.
(1) Дружеството се представлява от председателя на Управителния съвет, избран за срок от три (3) години. Председателят се избира от Общото събрание на Национален конгрес три (3) години преди встъпването му в длъжност. До встъпването му в длъжност Дружеството се представлява от действащия към момента председател. Председателят се избира от Общото събрание с тайно гласуване с 50% + 1 глас или с явно гласуване след предложение от Общото събрание.
(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(3) Председателят на Управителния съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори и гражданските договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
(4) Едно лице не може да бъде избирано за председател на Управителния съвет за два или повече последователни мандата
Чл. 31. Заместник-председателите, избрани за срок от три (3) години по реда на чл. 33.(4) от настоящия Устав, подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
Чл. 32. Секретарите и Касиерът, избрани за срок от три (3) години по реда на чл. 33.(4) от настоящия Устав, отговарят за архива и цялостната документация на дружеството и ги поддържат, организират заседанията на Управителния съвет, организират и осигуряват технически и административно цялата дейност на Управителния съвет и на дружеството, организират информационното обслужване на членовете на дружеството, оганизират и отговаря за събирането на членския внос, абонамент за списанието и други .

Управителния съвет
Чл. 33.
(1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три (3) години с тайно гласуване, с обикновено мнозинство, по вишегласие. Новоизбраният Председател прави предложение за нов Управителен Съвет, като в листата се включват и нови предложения от участниците в Общото събрание.
(2) Управителния съвет е в състав от 15 (петнадесет) члена, които са членове на дружеството.
(3) В състава на Управителния съвет влизат председател, двама заместник председатели, главен секретар, двама секретари, касиер и членове, между които избраният бъдещ Председател на Управителния съвет с незапочнал мандат и бившият председател на Управителния съвет с непосредствено изтекъл мандат.
(4) Управителния съвет избира двама Заместник-председатели, главен секретар,двама секретари и касиер от членовете си за срок от три (3 ) години; изборът се извършва на І-то заседание на Управителния Съвет по предложение от Председателя.
(5) Едно лице не може да бъде избирано за Заместник-председател, секретар-касиер или член на Управителния съвет за повече от два последователни мандата.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34.
(1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(2) Управителният съвет приема правила за работата си.
(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.
(4) Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на две трети от членовете му.

Чл. 35. Управителният съвет:
1. Съставя планове за конгресите, конференциите, симпозиумите и другите международни и национални научни прояви
2. представлява дружеството, както и определя обема на представителната власт на отделни членове,
3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание,
4. разпорежда се с имуществото на дружеството, в рамките определени му от общото събрание,
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността,
6. определя реда и организира извършване на дейността на дружеството и носи отговорност за това,
7. определя адреса на дружеството,
8. приема и изключва членове на дружеството,
9. свиква редовни или извънредни общи събрания,
10. определя реда и организира извършването на дейността на дружеството и носи отговорност за това,
11. осъществява всички други дейности, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

Кворум и мнозинство
Чл. 36.
(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.
(2) Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство,
(4) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителния съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

Документация на дружеството
Чл. 37.
(1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подпис на на протоколчика и председателя се съхранява в специални папки.
(2) Дружеството води документация на членовете си, в която се записват данните.

Списание на дружеството
Чл. 38.
(1) Дружеството издава собствено научно списание. Името му е “Акушерство и гинекология”. Издаването му се осъществява от редакционна колегия, чийто състав се определя от Управителния съвет, който избира и главен редактор. Председателят на Дружеството е по право член на редакционната колегия.

VIІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. Дружеството има правоъгълен и кръгъл печат с надпис „БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”, на български и английски език и емблема, която се поставя на всички официални документи, които се утвърждават по решение на Общото събрание на дружеството.