Указания за публикуване на статия

Списание „Акушерство и гинекология“ е официалното издание на БДАГ. Имаме огромно желание и намерение да осъвременим визията, качеството и съдържанието и да стимулираме научното представяне у нас.

В списанието се поместват оригинални статии, литературни обзори, казуси, които представляват принос към науката и са от интерес за практиката в областта на акушерството, перинатологията, гинекологията, неонатологията, анестезиологията и реанимацията в акушерството и гинекологията, както и други интердисциплинарни проблеми.

Представените в редакционната колегия материали трябва да отговарят на определени технически изисквания.

Приемат се за публикуване статии с обем 6-8 машинописни стра­ници, включително илюстрация, книгопис, резюмета, обзори до 10-12 страници.

Текстът трябва да е написан в Word (.doc/.docx) със стандартен шрифт Тimes New Roman, 12 pt.

На първата страница пос­ледователно се написват: заглавието на статията, инициалите и фамилното име на автора без научна степен и звание, заведението, в което работи, градът, името и званието на ръко­водителя на заведението, катедра и името, и званието на ръководителя на катедрата.

След заглавието се поставя резюме на българс­ки и резюме на английски език, съответно озаглавени. Резюмето трябва да съдържа в синтезирана форма достатъчно информация относно съдържанието на статията и да бъде с обем до 200 думи.

На последната страница се дават пълното име и точният адрес (вкл. – електронен) на автора.

Таблиците и фигурите, номерирани поред, се представят на съответното място в текста. Заглавията на фигурите е под тях, а тези на таблиците – отгоре.

Книгописът до около 20 заглавия, се оформя по следните образци, на английски език:

а) монография: Yarakov, L., Assisted labor, Medicina I Fizkultura, Sofia, 1978

б) дисертация: Ivanov, G., Postterm pregnancy, Diss., Sofia, 1980 г.

в) статия до трима автори: Petkov, G., N. Ivanov, D. Popov, Preventive Cancer Screening in Women, Akush. I Gynec., XXIV, 1987, 45-51.

г) статия с повече от трима автори: Stanchev, M. et al., Intrauterine retardation of fetus. Akush. I Gynec. XXIV, 4, 1987, 52-54.

Книгописът се подрежда по реда на цитирането в основния текст. Обозначаването на цитираните автори в текста става с цифра в скоби (поредния номер от книгописа). Когато в текста се налага съобщаване на име, изписването става по следния начин: инициали, фамилно име и година на издаването. Всички автори и заглавия трябва да бъдат представени на английски език.

Материалите за печат да се изпращат на електронната поща на списанието:

spisanie.ag@gmail.com

Представените в редакционната колегия материали трябва да отговарят на определени технически изисквания, многократно публикувани на страниците на списанието.

Статиите ще бъдат рецензирани, одобрявани от членовете на  редакционната колегия на списанието и ще се публикуват след като отговарят на научните и технически критерии.

Статии, в които не са спазени изброените изиквания, не се разглеждат в редакционата колегия.

ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕТО