Материалите за печат да се изпращат на електронната поща на списанието spisanie.ag@gmail.com.
Статиите ще бъдат рецензирани и одобрявани от членовете на редакционната колегия на списанието и ще се публикуват след като отговарят на научните критерии за публикуване. Материалите могат да бъдат връщани на авторите с препоръка за отстраняване на пропуски; ако пропуските не бъдат отстранени, може да бъде отказано публикуване.
Възможно е да има известно забавяне в обработването и рецензирането на статиите, но вярваме, че със съвместна работа и коректно подадени материали ще улесним процеса и ще повишим качеството на научните публикации.