​XXII Национална гинекологична конференция

XХII НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

х-л „Рила”, курорт „Боровец”, 21-24 март 2019 година

За двадесет и втори път Българското Дружество по Акушерство и Гинекология проведе ежегодната си гинекологична конференция.

Събитието събра над 400 гинеколози от доболничната и болничната практика от цялата страна.

Участниците бяха приветствани от ръководството на МЗ и БЛС, които високо оцениха проведената дискусия и предложните за обсъждане препоръки за диагностично-терапевтично поведение.

На основната тема „заболявания на маточната шийка” бяха посветени 34 доклада.

В осем научни сесии бяха разгледани доброкачествените,  възпалителните заболявания и преканцерозите на маточната шийка,  резултатите от хирургичното лечение на рака на маточната шийка и  приложението на ендоскопските техники при лечението на рака на маточната шийка, диагнозата и лечението на маточните и овариалните неоплазми, ендоскопското лечение на доброкачествените заболявания на матката и аднексите, приложението на различни терапевтични подходи при лечение на статичните гинекологични заболявания, вулво-вагиналната патология на репродуктивната и менопаузалната възраст, неправиното маточно кръвотечение и други гинекологични заболявания извън основната тематика.

Четири пленарни лекции от водещи в областта си гинеколози от университетски и други болници в страната бяха посветени на преканцирозите на маточната шийка. Проф. Я. Корновски запозна аудиторията със съвременното разбиране за етиологията, класификацията, диагностиката и профилактиката им и лечениете на CIN в амбулаторни условия. Д-р И. Карагьозов представи диагностично-лечебен алгоритъм за деструктивно лечение при доброкачествените ипредраковите изменения на маточната шийка.

Проф. Г. Чакаова изнесе пленарна лекция, посветена на терапевтичните и палиативните подходи при напреднал карцином на маточната шийка, при неоперабилни пациенти и при рецидиви.

Пленарна лекция за приложението и резултатите от отвореното хирургиично лечение на рака на маточната шиийка беше изнесена от д-р Св. Славов.

Пленарната лекция на проф. Гр. Горчев беше посветена на приложението на лапароскопската и роботизираната хирургия при лечението на рака на маточната шийка. Индикациите за лапароскопска трахелектомия след семпла хистеректомия бяха обсъдени в пленарната лекция на проф. Сл. Томов. Пленарна лекция за интраоперативните усложнения при хирургичното лечение на рака на маточната шийка изнесе д-р Е. Исмаил.

В  научната програма с актуална информация за продуктите си взеха участие 19 фармацевтични кoмпании и производители медицинска апаратура. Три от фирмите проведоха научни симпозиуми –  Mylan , Gedeon Richter и Nobel pharma.

Leave a reply