Скъпи колеги,

За мен е удоволствие и чест, от името на Българското дружество по

акушерство и гинекология да ви поздравя с “Добре дошли” на

XIII Национален конгрес по акушерство и гинекология, който се провежда за пореден път, успоредно с V Национален конгрес на акушерките под патронажа на

Министъра на Здравеопазването - д-р Таня Андреева.

Конгресът ще ангажира Вашето внимание с актуални пленарни лекции, изнесени от признати наши и чуждестранни лектори, кръгли маси, сателитни симпозиуми, доклади и постери. Ще бъдат разгледани важни въпроси от ежедневната клинична практика и медицинска наука. Те ще бъдат широко дискутирани и ще изиграят важна роля в обмена на нови идеи и опит. Конгресът ще помогне на нашите и чуждестранните гости да обменят опита си чрез своите лекции и доклади, а също така и да установят ценни лични и професионални контакти, което става необходимост в обединена

Европа.

Поздравявам Ви още веднъж и се надявам, че ще прекарате ползотворни и приятни дни в старинния Пловдив.

Председател на Конгреса:

Проф. Д-р Ст. Иванов, д.м.н.

 

Dear Colleagues,

It is my pleasure and honor, on behalf of the Bulgarian Society of Obstetrics

and Gynecology to welcome you at the

XIII Bulgarian Congress of Obstetrics

and Gynecology, hold together with V National Congress of Midwives under the

patronage of the Health Minister of Bulgaria -

Dr. Tanya Andreeva.

The Congress will engage your attention with plenary sessions, satellite

symposia, round tables, free communications and poster sessions which provide

presentation of numerous important and interesting questions of clinical practice

and science. All the topics will be widely discussed providing a stimulating forum

for the exchange of new ideas and experience.

The Congress will help the foreign and Bulgarian guests not only to

exchange experience through lectures and free communications but also to

establish valuable personal and professional contacts, which are necessity in

united Europe.

We welcome you and do hope you will enjoy useful and pleasant days in

ancient Plovdiv.

President:

Prof. St. Ivanov, MD, D.Sc