СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ул. Здраве 2, София 1431, Тел. 02 / 91-72-353  Факс 02 / 851-72-71

e-mail: bsobgyn@abv.bg

 

ПОКАНА

Управителният Съвет на Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология (БНДАГ) Ви кани на Общо Събрание на Дружеството, което ще се състои от 17.30 часа на 14.03.2014 година в зала ”Пловдив” на хотел „Новотел – Пловдив” в рамките на XIII Национален Конгрес по Акушерство и Гинекология.

                      

                       „Общото събрание се свиква на основание на член 22 от Устава на БНДАГ на всеки 3 (три) години, в рамките на поредния Национален Конгрес по акушерство и гинекология, а при нужда и извънредно, по решение на Управителния Съвет или по предложение на група членове, подкрепени от най-малко 2/3 от членовете на Управителния Съвет.

                       Съгласно член 23. (2)В срок от  две седмици от искането за свикване на Общо събрание Управителния съвет отправя писмена покана за свикване на Общо събрание. (3)Свикването се извършва чрез писмена покана, поставена на мястото за обявления   в   сградата,   в   която   се   намира  управлението на БНДАГ,  на електронната страница на БНДАГ  или съобщение до актуалните членове по пощата. (4) Поканата   съдържа   дневен   ред   на   въпросите,   предложени   за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание. Общото Събраниe  се провежда на l-вия ден след откриването на Националния Конгрес.

                                      Съгласно член 28.   (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато на събранието присъстват всички членове и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. При наличие на въпроси извън обявения в поканата дневен ред, те се внасят в секретариата като писмени предложения предварително.

 

Дневен ред на Общото Събрание:

  1. Отчетен доклад на Ръководството на Дружеството – Проф. Ст. Иванов,  Председател на БНДАГ
  2. Финансов отчет – доц. Ж. Карагьозова – Касиер на БНДАГ
  3. Избори на ново Ръководство на Дружеството:

    Бъдещ Председател на БНДАГ

    Управителен Съвет на БНДАГ

  1. Разни

26.02.2014                                                           От Управителния Съвет на БНДАГ

София