Устав на БДАГ

УСТАВ

на „БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ (БНДАГ)

Статут

  • ДРУЖЕСТВОТО е част от юридическото лице Съюз на българските медицински специалисти (СБМС), като последното обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, денталната медицина, фармацията и здравеопазването. СБМС е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.
welcome.jpg

Органи на дружеството

Органите на дружеството са Общо събрание, Управителен съвет, Контролна комисия и Специализирани секции.

        Състав на Общото събрание

    В Общото събрание могат да участвуват всички членове на дружеството. Членовете на дружеството участвуват в Общото събрание лично.


        Компетентност на Общото събрание

    (1)  Общото събрание:
1.    изменя и допълва Устава на дружеството;
2.    приема други вътрешни актове;
3.    разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за приемане и изключване членове на дружеството;
4.    избира и освобождава членовете на Управителния съвет и неговия Председател;
5.    взема решение за откриване и закриване на секции;
6.    взема решение за участие в други организации;
7.    приема основните насоки и програми за дейността на дружеството;
8.    взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
9.    приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10.    отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на дружеството;
11.    обсъжда и взема решения по всички основни въпроси по дейността на дружеството;
        (2) Решенията на органите на дружеството, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на дружеството или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


Провеждане на общо събрание
    (1) Общото събрание се свиква на всеки 3 (три) години, в рамките на поредния Национален конгрес по акушерство и гинекология, а при нужда и извънредно, по решение на Управителния съвет или по предложение на група членове, подкрепени от най-малко 2/3 от членовете на Управителния съвет. Членовете на дружеството биват оповестявани за свикването по пощата, чрез факс и e-mail най-малко две седмици преди датата, като им се съобщава и дневния ред.    
(2) Председател, Секретар и Секретариат на Общото Събрание се определят с решение на Управителния Съвет.
(3) За провеждането на Общото Събрание с явно гласуване си избират три Комисии: Мандатна, По предложенията и По Избора.

Пълният текст на устава може да изтеглите от тук.