Устав на БДАГ

УСТАВ

на „БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ (БНДАГ)

Статут

  • ДРУЖЕСТВОТО е част от юридическото лице Съюз на българските медицински специалисти (СБМС), като последното обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, денталната медицина, фармацията и здравеопазването. СБМС е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.
welcome.jpg

Задължения

Задължения на членовете
да спазва Устава на БНДАГ и да работи за постигане на неговите цели;
1.    да работи за издигане на неговия обществен авторитет и престиж;
2.    да изпълнява решенията на общото събрание и другите органи на дружеството;
3.    да съдейства за постигане целите и задачите на дружеството;
4.    да плаща членски внос в размерите и сроковете, определени от общото събрание, както и всички допълнителни парични вноски;
5.    да не ползва по какъвто и да е начин дружеството за постигане на цели, противоречащи на устава.