Устав на БДАГ

УСТАВ

на „БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ (БНДАГ)

Статут

  • ДРУЖЕСТВОТО е част от юридическото лице Съюз на българските медицински специалисти (СБМС), като последното обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, денталната медицина, фармацията и здравеопазването. СБМС е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.
welcome.jpg

Права

    Всеки член на дружеството има право:
1.    да участвува в дейността на дружеството и в работата на Общото събрание;
2.    да избира и да бъде избиран в неговите органи на управление;
3.    да осъществява контрол върху работата на дружеството и органите на управление;
4.    да бъде информиран за дейността на дружеството;
5.    да се ползува от имуществото на дружеството и от резултатите от дейността му;
6.    да участва във всички мероприятия и изяви на дружеството;
7.    да прави предложения във връзка с дейността на дружеството;
8.    да получава разпространяваните от дружеството информационни материали;
9.    да получава от дружеството подкрепа и защита на своите творчески и професионални права и интереси в рамките на компетентността  на дружеството;
10.    да поставя пред органите му на управление проблеми, свързани с дейността на дружеството;
11.    да поставя на обсъждане въпроси от общ интерес.