Списание "Акушерство и гинекология"

2016-04

Това е HTML версия на 2016-04 Страница 1
За да видите съдържанието Flash, трябва да имате версия 8 или по-голяма и Javascript поддръжка. Най-добре е да имате последната версия на Flash Player Кликнете тук
Joomla gallery extension. Powered by FlippingBook.

Указания

В списание „Акушерство и гинекология" се поместват оригинални статии, литературни обзори, казуси, които представляват принос към науката и са от интерес за практиката в областта на акушерството, перинатологията, гинекологията, неонатологията и анестезиологията и реанимацията в акушерството и гинекологиятаи други интердисциплинарни проблеми.

Представените в редакционната колегия материали трябва да отговарят на определени технически изисквания.

    

Приемат се за публикуване статии с обем 6-8 машинописни стра­ници, включително илюстрация, книгопис, резюмета, обзори до 10-12 страници.

Материали от чужди автори могат да бъдат отпечатвани в списанието, на български или английски език, в рубриката „Наши гости”. Оформянето им трябва да отговаря на горепосочените  изисквания.

Текстът трябва да е написан в MSWordс шрифт ТimesNewRoman, 12 pt. Всяка страница включва 30 реда с 60 знака на ред (вклю­чително интервалите) и трябва да бъде съответно номерирана.

На първата страница пос­ледователно се написват: заглавието на статията(с главни букви), инициалите и фамилното име на автора без научна степен и звание, заведението, в което работи, градът, името и званието на ръко­водителя на заведението, катедра и името, и званието на ръководителя на катедрата.

След заглавието се поставя резюме на българс­ки и резюме на английски език, съответно озаглавени. Резюмето трябва да съдържа в синтезирана форма достатъчно информация относно съдържанието на статията и да бъде с обем до 200 думи.

На последната страница се дават пълното име и точният адрес (вкл. – електронен) на автора.

   

Таблиците и фигурите, номерирани поред, се представят на съответното място в текста. Заглавията на фигурите е под тях, а тези на таблиците – отгоре.

Книгописът до около 20 заглавия, се оформя по следните образци, на английски език:

а) монография:Yarakov, L., Assistedlabor, Medicina I Fizkultura, Sofia, 1978

б) дисертация:Ivanov, G., Posttermpregnancy, Diss., Sofia, 1980 г.

в) статия до трима автори:Petkov, G., N. Ivanov, D. Popov, Preventive Cancer Screening in Women,Akush. IGynec., XXIV, 1987, 45-51.

г) статия с повече от трима автори:Stanchev, M. etal., Intrauterineretardationoffetus. Akush. IGynec. XXIV, 4, 1987, 52-54.

Книгописът се подрежда по реда на цитирането в основния текст. Обозначаването на цитираните автори в текста става с цифра в скоби (поредния номер от книгописа). Когато в текста се налага съобщаване на име, изписването става по следния начин: инициали, фамилно име и година на издаването. Всички автори и заглавия трябва да бъдат представени на английски език.

    

Материалите за печат да се изпращат на електронната поща на БНДАГ (bsobgyn@abv.bg) или на електронен носител, по пощата, на адрес: сп. „Акушерство и гинекология”, СБАЛАГ „Майчин дом", ул. „Здраве", № 2, 1431, София.

Статии, в които не са спазени изброените изиквания, не се разглеждат в редакционата колегия. Неодобрените за отпечатване материали не се връщат на авторите. Не се прие­мат за печат статии, които вече са публикувани в други издания.


От редакцията на списанието
 
Списание „Акушерство и гинекология" - 2012.
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Списание „Акушерство и гинекология" - 2011.
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Списание „Акушерство и гинекология" - 2010.
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Списание „Акушерство и гинекология" - 2009.
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Списание „Акушерство и гинекология" - 2008.
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Списание „Акушерство и гинекология" - 2007.
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Списание „Акушерство и гинекология" - 2006.
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Списание „Акушерство и гинекология" - 2005.
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Списание „Акушерство и гинекология" - 2004, 2003.
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Резюмета на публикуваните материали в съответния брой ще откриете тук!
Адресът на редакцията е:
“Акушерство и гинекология”, София 1431, ул. Здраве № 2, тел. 02/91-72-353, факс 02/851-72-71; e-mail: bsobgyn@abv.bg

Колегия

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Ст. ИВАНОВ - главен редактор
Г. ГОРЧЕВ - зам. гл. редактор
М. СИРАКОВ - секретар
Членове:
Ил. КАРАГЬОЗОВ, А. ДИМИТРОВ,
Т. ЧЕРНЕВ, И. КОЗОВСКИ, В. ЗЛАТКОВ
Н. ВАСИЛЕВ, Н. ДОГАНОВ, А. НИКОЛОВ
EDITORS
St. IVANOV - Editor-in-chief
G. GORCHEV - Managing editor
M. SIRAKOV - Scientific secretary
Editors
I. KARAGIOZOV, A. DIMITROV,
T. CHERNEV, I. KOZOVSKI, V. ZLATKOV
N. VASSILEV, N. DOGANOV, A. NIKOLOV
 
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Б. Слънчева, Ж. Карагьозова,, М. Янков, С. Божинова, Й. Попов, Е. Рачев, Б. Маринов, С. Иванов, Я. Корновски, Бл. Пехливанов, Е. Ковачев, В. Димитрова, Р. Димитров, Сл. Томов, Б. Славчев, И. Костов, Е. Димитракова, Р. Велев
Г. Креацас (Гърция), Уайнбаум (САЩ), Х. Хошиай (Япония), В. Кесич (Сърбия и Черна гора), Н. Хакер (Австралия), Т. Чермели (Унгария)
Технически редактор:  Е. Павлова
 
EDITORIAL BOARD
B. Slancheva, Z. Karagiozova, M. Yankov, S. Bojinova, Y. Popov, E. Rachev, B. Marinov, S. Ivanov,Y. Kornovski, Bl. Pehlivanov, E. Kovachev, V. Dimitrova, R. Dimitrov, Sl. Tomov, B. Slavchev, I. Kostov, E. Dimitrakova, R. Velev
G. Creatsas (Greece), Weinbaum (USA), H. Hoshiai (Japan), V. Kesic (Serbia and Montenegro), N. Hacker (Australia), T. Csermely (Hungary)
Technical editor E. Pavlova

История

През 1957 г. за първи път излиза от печат научно-професионалното списание “Въпроси на педиатрията, акушерството и гинекологията” с редакционна колегия Л. Рачев, главен редактор, И. Андреев, Б. Братанов, И. Киров, С. Коларов – секретар, Л. Ламбрев, Н. Николов, Б. Папазов, И. Танев, Г. Тошев, И. Щъркалев – зам. Редактор. Всяка година се издават по 6 книжки, к които се публикуват различни материали свързани с проблемите на педиатрията и акушерството.
През 1960 г. Научното дружество по акушерство и гинекология решава да започне издаването на независимо и самостоятелно научно списание “Акушерство и гинекология”. От 1960 г. списанието излиза редовно всяка година (6 книжки годишно), в тираж от 800 бройки. Списанието е оформено в добър външен вид, като в него се публикуват различни научни и професионални материали свързани с проблемите на акушерството и гинекологията. Съдържанието му е разделено на оригинални статии, обзори, казуистика и рубрика “За практиката”. Публикуват се и оригинални статии от чуждестванни автори.
От 1999 г. към списанието “Акушерство и гинекология” се издават редовно притурки с материали от провежданите от БДАГ конгреси, конференции и симпозиуми.
Всички статии, които се публикуват в списанието трябва да бъдат обсъдени предварително и одобрени от научен колегиум в катедрата или отделението.
Абонамент за списанието получават всички членове на БДАГ срещу заплатен членски внос и абонамент за съответната година.
Списанието се реферира от MEDLINE и регистрационния му номер е ISSN 0324-0959.